کیت های آنالیز آب

کیت های آنالیز آب (29)

ارسنیک

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری ارسنیک آبهای طبیعی، صنعتی یا آبهای آلوده به پسابهای آبکاری توصیه می شود.

آهن

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری آهن محلول آب توصیه می شود

اکسیژن

نوشته شده توسط

اندازه گیری مقدار اکسیژن مقدار محلول (Do)در آب یک سنجش مهم و تعیین کننده در بررسی آلودگی آب ها و کنترل فرآیند تصفیه آب و فاضلاب می باشد . اکسیژن محلول در آب به نحو موثری خوردگی تجهیزات صنعتی را افزایش می دهد .

اسیدیته

نوشته شده توسط

کاربرد کیت سنجش اسیدیته H+برای اسیدهای آزاد در آب بر مبنای ظرفیت کمی املاح آب برای واکنش با یک باز قوی تا رسیدن به PHمشخص تعریف می شوند . به وسیله کیت سنجش اسیدیته ، اسیدهای آزاد آب ، نسبت به فنل فتالئین (PH=8/3)و متیل اورانژ(PH=4/3)اندازه گیری می شوند .

ازن

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری ازن باقیمانده آبهای آشامیدنی و استخر استفاده می شود.

سختی کل

نوشته شده توسط

سختی کل شامل مجموع یونهای کلسیم و منیزیم می باشد.

دی اکسید کربن

نوشته شده توسط

کیت اندازه گیری گاز دی اکسید برای اندازه گیری مقدار دی اکسید کربن آزاد در آب توصیه می شوند.

قلائیت

نوشته شده توسط

قلیائیت آب ظرفیت کمی املاح آب برای واکنش با یک اسید قوی تا رسیدن به PHمعین می باشد . بطور معمول قلیائیت را متشکل از آنیون هیدروکسید (OH-)و بی کربنات  (HCO3-)و کربنات (CO32-)می دانند و نسبت به فنل فتالئین (PH=8/3)و متیل اورانژ (PH=4/3)اندازه گیری می کنند .

فسفات

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری مقدار فسفات محلول در آبهای منبع تغذیه و دیگ بخار توصیه می شود.

سیلیس

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری مقدار سیلیس محلول در آبهای طبیعی و صنعتی توصیه می شود.

سولفیت

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری مقدار سولفیت آبهای تغذیه ، دیگ بخار، سیستمهای گرم کننده، سرد کننده و خنک کننده توصیه می شود. یون سولفیت با حذف اکسیژن محلول در آب به یون سولفات تبدیل می شود. واکنش انجام شده خوردگی سیستمهای حرارتی و برودتی را کاهش می دهد.

کلر و پی اچ

نوشته شده توسط

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

کلر دی پی دی پودری

نوشته شده توسط

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

کلر دی پی دی پودری

نوشته شده توسط

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

کلر وپی اچ ارتو

نوشته شده توسط

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

منگز

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری منگنز محلول در آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.

کلسیم

نوشته شده توسط

کلسیم برای اندازه گیری مقدار کلسیم آبهای خام و تصفیه شده توصیه می شوند.

کلرید

نوشته شده توسط

کیت های کلرید برای اندازه گیری مقدار کلرید آب ، توصیه می شوند .

کلر دی پی دی قرصی_1

نوشته شده توسط

این کیتها برای کنترل بهداشت عمومی و فردی لازم است پی . اچ و کلر به طور روزانه کنترل شود . با ستفاده از کیتهای زیر می توان مقدار پی . اچ و کلر آزاد آبهای خام و تصفیه شده را اندازه گیری کرد.

نیتریت

نوشته شده توسط

یتریتاین کیت برای اندازه گیری نیتریت آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.

نیترات

نوشته شده توسط

این کیت برای اندازه گیری نیترات آبهای خام و صنعتی توصیه می گردد.

Search