بافر

توضیحات

ردیف

شماره فنی

شرح

واحد

حجم نهایی

بسته بندی

1

1-4411

محلول بافر 4

pH=4

cc1000

بطری

2

3-4411

محلول بافر 4

pH=4

cc250

بطری

3

4-4411

محلول بافر 4

pH=4

cc100

بطری

4

1-4412

محلول بافر 7

pH=7

cc1000

بطری

5

3-4412

محلول بافر 7

pH=7

cc250

بطری

6

4-4412

محلول بافر 7

pH=7

cc100

بطری

7

1-4413

محلول بافر 9

pH=9

cc1000

بطری

8

3-4413

محلول بافر 9

pH=9

cc250

بطری

9

4-4413

محلول بافر 9

pH=9

cc100

بطری

10

1-4414

محلول بافر 10

pH=10

cc1000

بطری

11

3-4414

محلول بافر 10

pH=10

cc250

بطری

12

4-4414

محلول بافر 10

pH=10

cc1000

بطری

13

1-4416

محلول هدایت الکتریکی

146/9 µs/cm

Cc1000

بطری

14

2-4417

محلول هدایت الکتریکی

1413 µs/cm

Cc1000

بطری

15

1-4418

محلول هدایت الکتریکی

12890 µs/cm

Cc1000

بطری

16

1-4419

محلول هدایت الکتریکی

58670 µs/cm

Cc1000

بطری

17

1-4420

محلول کلرید پتاسیم

3M

cc1000

بطری

18

3-4420

محلول کلرید پتاسیم

3M

cc250

بطری

19

4-4420

محلول کلرید پتاسیم

3M

cc100

بطری

    سبد خرید