فروشگاه

اسیدیته H+

توضیحات

اسیدیته آب عبارت از میزان یون هیدروژن اضافی است که در مقابل یون هیدروکسید موجود در آب وجود دارد.با استفاده از این کیت می توان مقدار اسیدهای آزاد آب را نسبت به فنل فتالیین( PH=8.3) و متیل اورانژ ( PH=4.3) اندازه گیری کرد.

 

    سبد خرید