فروشگاه

اکسیژن محلول

توضیحات

اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول (Do) در آب یک سنجش مهم و تعیین کننده در بررسی آلودگی آب ها و کنتـرل فـرآیند تصفیـه آب و فاضـلاب می بـاشد. اکسیژن محلول در آب به نحو موثری خوردگی تجهیزات صنعتی را افزایش می دهد. با استفاده از این کیت می توان غلظت اکسیـژن محلول در آب را اندازه گیری کرد.

    سبد خرید