تیترازول

توضیحات

ردیف

شماره فنی

شرح

واحد

حجم نهایی

بسته بندی

قیمت ( به ریال )

1

2212

تیترازول اسید سولفوریک

1N

cc1000

آمپول

600.000

2

3312

تیترازول اسید سولفوریک

0/1N

cc1000

آمپول

530.000

3

2211

تیترازول اسید کلرئیدریک

1N

cc1000

آمپول

600.000

4

3311

تیترازول اسید کلرئیدریک

0/1N

cc1000

آمپول

530.000

5

2215

تیترازول سود کاستیک

1N

cc1000

آمپول

600.000

6

3315

تیترازول سود کاستیک

0/1N

cc1000

آمپول

530.000

7

2216

تیترازول پتاس کاستیک

1N

cc1000

آمپول

680.000

8

3316

تیترازول پتاس کاستیک

0/1N

cc1000

آمپول

600.000

9

3314

تیترازول اسید اگزالیک

0/1N

cc1000

آمپول

600.000

10

3323

تیترازول برمید پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

720.000

11

3321

تیترازول کرومات پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

750.000

12

3322

تیترازول پرمنگنات پتاسیم

0/1N

cc1000

آمپول

800.000

13

3324

تیترازول کربنات سدیم

0/1N

cc1000

آمپول

530.000

14

3320

تیترازول تیوسیانات امونیوم

0/1N

cc1000

آمپول

1.250.000

15

3317

تیترازول تیوسولفات سدیم

0/1N

cc1000

آمپول

450.000

16

1-3318

تیترازول نیترات نقره

0/1N

1000cc

آمپول

2.650.000

17

2-3318

تیترازول نیترات نقره

0/1N

500cc

آمپول

1.370.000

18

3327

تیترازول ید

0/1N

1000cc

آمپول

2.200.000

19

A1-3325

تیترازول تیتروپلکس

A

cc1000

بطری

720.000

20

A2-3325

تیترازول تیتروپلکس

A

cc500

بطری

450.000

21

B1-3325

تیترازول تیتروپلکس

B

cc1000

بطری

720.000

22

B2-3325

تیترازول تیتروپلکس

B

cc500

بطری

450.000

23

C1-3325

تیترازول تیتروپلکس

C

cc1000

بطری

300.000

24

C2-3325

تیترازول تیتروپلکس

C

cc500

بطری

160.000

25

4414

بافر تیترازول

pH=4

cc500

آمپول

380.000

26

4417

بافر تیترازول

pH=7

cc500

آمپول

380.000

27

4419

بافر تیترازول

pH=9

cc500

آمپول

380.000

28

4410

بافر تیترازول

pH=10

cc500

آمپول

380.000

    سبد خرید