قلیائیت

توضیحات

قلیائیت آب ظرفیت کمی املاح آب برای واکنش با یک اسید قوی تا رسیدن به PH معین می باشد . بطور معمـول قلیـائیت را متشکل از آنیـون هیدروکسید (OH) و بی کربنات  (HCO3) و کربنات (CO32-) می دانند و نسبت به فنل فتالئین (PH=8/3) و متیل اورانژ (PH=4/3) اندازه گیری می کنند . کیتهای زیر برای اندازه گیری قلیائیت آبهای خام .تصفیه شده ، دیگ بخار ، سیستمهای خنک کننده و سرد کننده توصیه می شود .

    سبد خرید