فروشگاه

کیت ید در نمک

توضیحات

کیت ید در نمک

این کیت برای اندازه گیری ید در نمک طعام به روش رنگ سنجی توصیه می شود.

    سبد خرید