V-1100

توضیحات

ترکیبی اسیدی بوده که در آن بازدارنده (inhibitor) نیز برای جلوگیری از آسیب به سطوح فلزات وجود دارد. 1100.Vبرای انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات سخت مانند آهن، چدن و آلیاژهای آهنی استفاده می گردد و استفاده از آن برای فلزات نرم مانند آلومینیوم، مس، قلع، روی و برنج مجاز نمی باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قرمزرنگ

PHمحلول: کمتر از 1

دانسیته در دمای C˚20 :15/1 –11/1

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

درصد خلوص: 31 –28 درصد

1200.V

این ماده ترکیبی اسیدی بوده که فاقد بازدارنده (inhibitor) می باشد.1200.Vبرای شستشوی رزینها در واحدهای آبسازی مانند داروسازی به کار می رود.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: کمتر از 1

دانسیته در دمای0C20: 15/1 –11/1

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

درصدخلوص: 31-25 درصد

1300.V:

این ماده ترکیبی اسیدی همراه با بازدارنده (inhibitor) جهت زدودن رسوبات سیلیسی و آهنی استفاده می شود. لازم به ذکر است به طور معمول این ماده به تنهایی قادر به رسوبزدایی نبوده و می بایست در ترکیب شیمیایی مواد رسوب زدا استفاده گردد.

1400.V:

این ماده ترکیبی اسیدی است که در آن بازدارنده (inhibitor) نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطح فلزات تا دمای 0C60 به کار رفته است. 1400.Vبرای انحلال رسوبات معدنی از سطح فلزات نرم مانند آلومینیوم، مس، روی و برنج استفاده می گردد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: جامد

PHمحلول %1: 2-3/1

قابلیت انحلال در آب: حدود 20 درصد

1500.V:

این ماده ترکیبی اسیدی همراه با بازدارنده (inhibitor) برای جلوگیری از آسیب به سطح فلزات می باشد. 1500.Vجهت زدودن رسوبات معدنی به کار می رود. این ماده در سیستم هایی که از فلزات نرم مانند مس، روی و برنج و آلومینیوم ساخته شده اند مناسب است.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

PHمحلول: کمتر از 2

دانسیته در دمای 0C20: 15/1-05/1

1600.V:

این ترکیب قلیایی پودری سفیدرنگ است که پس از عملیات رسوبزدایی، محیط اسیدی را خنثی و از خوردگی سیستم ها جلوگیری به عمل می آورد.

1700.V:

این ترکیب قلیایی مایعی بی رنگ است که پس از عملیات رسوب زدایی محیط اسیدی را خنثی و از خوردگی دستگاه ها جلوگیری به عمل می آورد.

    سبد خرید