V-4100

توضیحات

این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار با فشار پایین تا متوسط که با آب هایی با هدایت الکتریکی پایین می شوند به کار می رود.

برخی از ویژگی های 4100.Vشامل موارد زیر است:

  •       تنظیم PHآب دیگ بخار
  •       جلوگیری از رسوب املاح کلسیم و منیزیم
  •       زدودن تدریجی رسوب های قدیمی
  •       کنترل سیلیس
  •       ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی بر روی سطوح فلزی در تماس با آب
  •       حذف چربی و کف
  •       حذف اکسیژن محلول در آب
  •       کنترل خوردگی در خطوط بخار برگشت

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


4200.V:

این محصولبر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب هایی که معمولی هستند و سولفات و کلراید بالایی ندارند تغذیه می شود به کار می رود. 4200.Vاز تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل. و آهن و سیلیس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع قهوه ای رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1


4300.V:

این محصول بر پایه مقادیر مناسبی از چندین ماده آلی و معدنی می باشد که به عنوان یک عامل قوی برای کنترل خوردگی و رسوب در دیگ های بخار فشار پایین تا متوسط که با آب های با قلیانیت بالا تغذیه می شوند به کار می رود. 4300.Vاز تشکیل رسوبات ناشی از سختی کل، آهن و سیایس و سایر رسوبات معدنی جلوگیری کرده و با ایجاد فیلم محافظ بازدارنده خوردگی نیز می باشد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع سفیدرنگ

قابلیت انحلال: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

نام آنتی‌اسکالانت

کاربرد

حالت فیزیکی

رنگ

مقدار انحلال در آب

4100.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها بدون یون می باشد

مایع

بی رنگ

نامحدود

4200.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها سولفات و کلرید کمی دارد

مایع

قهوه ای

نامحدود

4300.V

برای دیگ های بخاری که آب تغذیه آنها قلیانیت زیادی دارد

مایع

بی رنگ

نامحدود

4400.V

دیگ های بخار فشار پایین

مایع

قهوه ای

نامحدود

4500.V

دیگ های بخار فشار بالا

مایع

بی رنگ

نامحدود

4600.V

دیگ هایی بخاری که آب تغذیه آنها قلیانیت کمی دارد

مایع

قهوه ای

نامحدود

4700.V

صنایع غذایی و واحدهایی که بخار مستقیم مصرف می کنند

مایع

بی رنگ

نامحدود

4800.V

برای اغلب صنایع مناسب است

پودر

کرم‌رنگ

نامحدود

 

    سبد خرید