V-5100

توضیحات

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه Allorganicبوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوندکه تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1

5200.V:

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه Allorganicبوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط و یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی و مسی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی یا قرمز قهوه ای

PHمحلول: بالاتر از 12

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

5300.V:

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، فسفات ها و ترکیبات پلیمری بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی

PHمحلول: کمتر از 3

دانسیته در دمای0C20: 1/1-1

5400.V

این ماده این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، فسفات ها و ترکیبات پلیمری بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خورندگی در برج های خنک کننده، چیلرها و تمامی سیستم های خنک کننده با سیکل باز که با آب با سختی متوسط یا بالا تغذیه می شوند و تشکیل یافته از آلیاژهای آهنی و مسی هستند کاربرد دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع کهربایی یا قرمز قهوه ای

PHمحلول: بالاتر از 12

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

5500.V:

PHآب سیستم های خنک کننده ضمن گردش در سیستم افزایش می یابد و شرایط تشکیل رسوب مستعدتر می شود5200.Vباعث کاهش و تنظیم PHآّب خنک کننده می گردد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع بی رنگ

قابلیت انحلال در آب: نامحدود

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1

5600.V

این ماده ترکیبی شیمیایی بر پایه فسفونیت ها، پلیمرها و ترکیبات روی بوده که برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج های خنک کننده که با آب نرم یا با سختی کم تا متوسط تغذیه می شوند به کار می رود. این محصول با ایجاد لایه محافظ بر روی آلیاژهای آهنی نقش موثری در جلوگیری از خوردگی بر عهده دارد.

مشخصات:

حالت فیزیکی: مایع زرد کهربایی روشن

PHمحلول: 8-6

دانسیته در دمای0C20: 2/1-1/1

    سبد خرید